Синархия – духовен наряд за 1 ноември 14.00 ч. в клуб „Прозрения“

View Calendar
01.11.2020 14:00 - 16:00

Формулата  БУДЯ

 

Будя! – изгрява моето слънце в моята душа. Да се слави името Божие.

Будиш! – изгрява Божието слънце в мен, в сърцето. Да дойде царството Божие.

Буди! – изгрява живото Слънце на моя Дух. Да бъде Волята Божия.

Будим! – изгрява мировото Слънце на Отца Нашего на светлините и на нашите ангели.

Да се въдвори царството на Отца нашего на светлините.

Будите! – изгрява Слънцето на великия Господ на мира в нашите души.

Да обнови Господ нашите души и сърца със своята сила.

Будят! – изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота.

Да ни даде Господ живот и здраве и свобода.

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега,вярвам в Тебе, Господи, Който ми помагаш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще,вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми помагаш в бъдеще.

Да се слави Името Ти, и в Твоята Слава да живеем ние!

Да се въдвори Царството Ти, и ние да участвуваме в Твоята радост!

Да бъде Волята Ти, както горе на небето, така и долу, на Земята!

И ние да работим с Тебе заедно.

АМИН – тъй да бъде!

 

  – съчетанието е от беседите : „Едно с Бога“ – 19 септември 1922г.,   „Живи и мъртви закони“ – 2 септември 1942 г., и  „Служене на Бога“ – 28 ноември 1937 г.

 

МИЛИ ПРИЯТЕЛИ,

 

         Нека да започнем днешният празник на будителите с тази формула на Учителя и да си пожелаем да бъдем винаги БУДНИ, така, както Той ни е завещал като негови верни последователи! Разбира се, в този празничен ден следва да се кажат и няколко думи за Неговото Учение, а също така и за някои духовни методи, които не бива да забравяме.

 

         Учението на Учителя Петър Дънов не се е променило във Времето. То ще пребъде във вечността. Защото е универсално, космополитно, общочовешко и  си остава непокътнато, понеже не е вградено в някакви институции. Учителя е единствен, който казва, че не упреква атеистите, не упреква католиците,протестантите,мюсюлманите,ислямистите….Това е благостта на Господа. И затова Неговото Учение и последователите му днес привличат все повече хора, които в миналото са се отнасяли безразлично, ако не снизходително.

        Не можем да не си припомним на  днешната дата, някои от първите лекции и проповеди, в които няма и капка високомерие, няма капка мания за величие, няма капка назидание, няма капка идея „аз зная повече от теб“. Той предава това, което усеща по тайнствените пътеки на трудно разгадаемата човешка природа…

 

        А музиката на Учителя е като молитва. Като молитва, която излиза от сърцата ни при всички нещастия, при всички изпитания и радости!

„Възцарете вечна обич, вечна правда в Света“. Да! Но това първо трябва да е в нас, а не в супермаркета или на шведската маса. Най-напред се започва от сърцето и душата. И затова не е лесно. Човек най-напред трябва да има Вяра…  

 

 

        Ще ви припомня и НЯКОИ ДУХОВНИ  МЕТОДИ,  ДАДЕНИ ОТ  Всемировия учител:

        Като сме дошли на Земята, ние трябва да свършим работата си и то по най-правилен начин.

 

        Като дойдете до новото, приемете го като нов начин на работа, а старото турете настрана.

 

        Като е дошъл на Земята, човек трябва да търси път не само за физическото си изкачване по планинските върхове, но и за духовното си повдигане. Затова именно той трябва да избира съответните методи за работа върху себе си.

 

        Докато хората прилагат старите методи в живота си, те няма да имат никакви положителни постижения. Старите методи са изгнили вече греди, които не могат да издържат новата постройка.

 

        Като прилагате знанието и Любовта си, избирайте съответни за вас методи. Мнозина си служат с метода на аналогията. Само онзи може да прилага този метод, който се е научил да наблюдава, да върви от причината към последствията. Като придобие наблюдателност и философско гледане на нещата, тогава човек може да приложи методът на аналогията. Методът на аналогията е съкратен процес.

        От окултно гледище, под добър метод се разбира онзи, който може да се приложи в действителния живот.

        Понеже всички не сме на еднакъв уровен в развитието си, затова всеки ще представи свой специфичен метод за работа, който да може да се приложи в живота.

 

        Всеки ще прилага, ще работи според метода, който той знае и който е за него специфичен.

 

        Има нещо в света, което трябва да се оправи, но хората не могат да го оправят. Защо? Методите им са човешки. Има Божествени методи, чрез които светът може да се оправи. Те са невидими, но дават добри резултати. Аз ви посочвам тия методи.

 

        Вие трябва да се научите да се ползвате от методите, с които Природата работи.

 

        Мисли, желания и постъпки, които остават след човека за вечни времена, показват, че той е работил с природни или Божествени методи.

 

          Помнете, Бог работи по незнайни пътища, никой да не Го вижда, никой да не го забелязва. Като види, че човекът, на когото помага, не може да се пробуди, Бог прилага друг метод за Него. Той си служи с много начини, докато събуди желанието у човека да прави Добро.

          Учете се да различавате кой метод е човешки и кой е природен или Божествен. Ако някой метод остарява, ще знаете, че е човешки. Ако се усилва и подобрява, той е природен.

 

          Колкото повече даден метод не губи силата си и качествата си, а все повече се  усъвършенства, толкова по-ценен е той. Този метод е Божествен. Човешките методи са временни и нетрайни.

 

          Божествените методи са вътрешни.

 

          Хората се нуждаят от нови методи за възпитание и самовъзпитание. Ако вървите по старите методи, ще има затвори, наказания, съдене и т.н.

          Сега се говори за възпитание и самовъзпитание на човека, но и едното, и другото ще дадат резултати, когато хората се върнат към първите методи, т.е. към методите, с които разумната природа си служи.

           Колкото хора има на Земята, толкова и различни методи има за възпитание. Един принцип може да се приложи при възпитанието, но никога един и същи метод.

           Най-добрият метод за възпитание на човека е да бъде сляп за погрешките на другите, да мисли доброто им, без да им прави забележки. Ако на всяка стъпка правите забележки на човека, вие ще си навлечете ред неприятности.

           Прилагайте нови методи при възпитанието и самовъзпитанието.

           Където има насилие, там последствията са лоши.

           Лесно може да се възпитава едно дете, но трябва да се знаят новите методи.

           Прилагайте новите методи в живота си, за да вървите в правия път.

           Като отидеш при един човек, постави се така, както той обича. Всеки трябва да разбира какво обича другият. Това е правилният метод, който трябва да прилагате.

 

           Мили приятели, преди да пристъпим към прочита на беседите, които съм подготвила, сестра Надя също ще каже няколко думи за будителите и за Вярата им в Бога.

 

           На този празник не можем да не кажем някои съществени неща, които Учителя ни е дал за молитвите, които най-често произнасяме. А именно:

 

ИМЕТО ГОСПОДНЕ

 

Г-н Дънов прочете псалом 115, а след прочитането му каза:

 

В Господнята молитва има три важни думи „Да се свети името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя.“ А и в този псалом има важните думи „Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава, за милостта Си и за истината Си.“ Значи тук се иска да дадат нещата, които имат ред и порядък. Ние не можем да хвалим Бога и да Го осветяваме без самаго Него. Значи, за да можем да осветяваме името Божие, ние преди това трябва да осветим тялото си. А да дойде Царството Божие, трябва нашето сърце да бъде готово, защото Царството Божие има отношение към сърцата ни – ако не е дошло Царството Божие за сърцето, значи то още не е организирано. Има, както виждате, и изпълнение на волята Божия, а и волята Божия има тоже съотношение със сърцето.

 

Три са състоянията, през които индивидът преминава в своята еволюция: несъзнаваното, съзнанието и себесъзнанието. И само, когато има себесъзнание, той може да следва Господа. Който има само съзнанието, там има и страх, и играят пушка, сабя и пр., т.е. грубата сила е преобладаващата.

 

Най-горе стои свръхсъзнанието.

 

Ще възрасти Господ само тия, които имат себесъзнание, а тия, които Господ не възрастява, те са в сферата на съзнанието – животинсткото.

 

И така, има три велики сили, които действат в човека: незсъзнаваното, съзнанието и себесъзнанието. Върху незсъзнаваното действа името Божие и там са всичките същества, които имат разум. За да славим Господа, трябва да има един обект – не може да благодариш на Господа, без да ти е дал нещо. Затова, когато има да славим Господа, (трябва да има един обект), ние има защо да Го славим. Волята Божия няма да се изпълни, докато нашият ум не стане седалище на тази Негова воля. А когато се казва „Не ни въвеждай в изкушение“, трябва да се подразбира да не ни дава изпитание, което не можем да понесем.

 

Та, първото нещо е да осъзнаем Името Божие, защото то е първият кран, който трябва да спуснем в нашата душа, тъй като човек,  който не е спуснал крана в душата си,  в името Божие той не може да се и развива.

 

Вам е необходимо да организирате тялото, сърцето и ума – тогава само ще сте в правата посока. Бог е спрямо нас също както майката за детето си и само, когато детето е на цицката на майка си, то може да черпи живот. Обаче и майката един ден ще отбие детето и постоянно няма да му дава мляко. Така и вие не бива да искате постоянно да ви хранят с мляко.

 

Едно правило трябва да запомните и добре да спазвате: никога по отношение на фирмата Господня не бива да изпращате съмнения, а освещавайте без никакво колебание Името Господне в сърцето си. Това Име нека остане неопетнено. Туй е велик закон, на който трябва да се подчините. Никога не се колебайте. В пътя за Царството Божие най-напред стои камшикът, а то е страхът. После иде Вярата, която трябва да бъде израз на абсолютно доверие в Божието Провидение и никога да се не се поколебаваме. Всякой от вас да гледа да люби и осветява името Господне, да действа за дохождането на Царството Божие, както и да полага всички старания за изпълнение на Волята Божия. И така, Господ иска от нас:

  1. Да осветим името Божие – по отношение на тялото.
  2. Да дойде Царството Божие – по отношение на сърцето.
  3. Да бъде изпълнена Волята Божия – по отношение на ума.

 

А пък войната, която сега става и е в своя пълен ход, не е нищо друго освен дохождане на Царството Божие. Нам предстои да помогнем на тия хора, които са преминали в Небето. Насочете умовете си да помагате на тия хора, които са отишли за свободата на ближните си.

 

21 октомври (3 ноември нов стил) 1912 г , неделя

 

И няколко думи, които не бива да забравяме, когато произнасяме Добрата молитва.

 

Молитвата и дишанието имат нещо общо. Дишането става бавно, за да може дробовете да се напълнят с въздух. Като прочетете: „Господи Боже наш, благий ни небесен Баща, Който си ни подарил живота и здраве“, ще се поспрете и ще поразмислите в ума си, и тогава ще продължите, така щото молитвата да се изпълни за повече време от половин час. Когато произнесете първите думи от молитвата, същевременно ще дишате дълбоко и ще си спомняте за целия ваш преминал живот от детинство до сега. Като казваме: „благий ни небесен Баща“ – и ние трябва да бъдем благи като Него. Защото синът трябва да бъде като бащата. Това, което дава радост и веселие, смелост и решителност, това се казва да имаш присъствието на Духа. По-добре е да изгубиш 10 000 лева, отколкото да промениш своето молитвено настроение. Никога не трябва да бързаме в молитвата. Вие всички като сте бързали в живота досега, оправили ли сте си работите? Даже объркали сте ги повече.

Някъде ще започнете Добрата молитва с вдишки и издишки.

Как да правим волята Божия?Ако някой беден човек се е молил дълго време на Бога, да му помогне в нещо, тогава Господ изпраща Духа Си при някого и Той го наставлява да извърши това добро на човека вместо Бога. И когато така ни наставлява Духът, каквато работа и да имаме, ще я оставим и ще извършим волята Божия, която е по-важна от всяка друга работа. И никога да не казваме: „Ами какво ще стане с нас?“ Аз ще ви попитам един въпрос: Ами че като сте си вършили все вашата работа, каква сте я оправили? Няма човек или ангел, който да е отказал да изпълни волята Божия и да е прокопсал. Не, винаги те са се разсипвали и разрушавали. Извършете волята и за последствията не мислете. Ако така с вдишка и издишка прочетете Добрата молитва, вие ще бъдете здрави и ще се почувствувате разположени.

Забележете, че когато разтривате някой припаднал човек и почнете да четете така молитвата, ще забележите, че отначало ще започне да помръдва, след това ще се забележи мърдане и най-сетне ще видите, че той дълбоко ще вдиша въздух и тогава ще изпитате радост.

Добрата молитва е дадена вам в най-съкратена форма, тя е много дълга и ще трябва повече време да ви я тълкувам.

В това време започна да кълве един кълвач на външната стена и Учителя каза: Това показва, че всички ще трябва да извадите от главите си тези червейчета, които са в главите ви. Един ден, когато видя, че сте готови да ви прочета цялата молитва, ще видите каква полза ще имате. Доброто съгласие, по любов когато става, то е от Бога, а насила което става, то е от дявола.

Сега вие помислете и определете кои пасажи от Добрата молитва ще произнасяте с вдишки и кои с издишки.

В този път ще трябва да изпълнявате Волята Божия, тогава ще бъдете силни и мощни.

Добрата молитва, тя е лозинката, с нея ще започвате.

Ще започвате Добрата молитва с лозинката: „Няма Любов като Божията Любов. Само Божията Любов е Любов.“ Като пишете някому, ще му пишете: Н. Л. К. Б. Л. (Няма Любов като Божията Любов) и второ: С. Б. Л. Л. (Само Божията Любов е Любов). Това са инициали. Ако ни пише приятел Н. Л. К. Б. Л., ние ще му отговорим: С. Б. Л. Л. Може да се пишат и целите думи на по-верни братя и сестри, които няма да го захвърлят на някое нечисто място или да го подхвърлят някъде, гдето да се тъпче.

12 септември 1920 г.

В. Търново

 

Празничната ни програма ще завърши с прочита на кратката беседа “Аз ви избрах”. И с Господнята молитва.

 

Напомням за 30 октомври – последния петък от месеца, да не пропуснем да кажем Хвалата, както Учителя  препоръчва на събранията от Божествената Верига.

 

 

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close